Mata
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
dr. Judith Evarina C, SpM 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00
dr. Nanda L.H.Eka Putri, SpM 10.00-16.00 15.00-17.00
dr. R.Leni Maelani P, SpM 18.00-19.30  14.00-15.00  10.00-13.00
 dr. Michael Norbertus S. SpM  14.00-16.00  14.00-16.00
Anak / Paediatrics
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
dr. Agustinus, SpA
08.00-11.00 08.00-11.00 09.00-12.00 08.00-11.00 08.00-11.00 14.30-16.00
dr. Mahdi M, SpA 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 09.00-12.00 17.00-21.00 09.00-12.00
dr. Supriyadi, SpA 08.00-12.00 09.00-12.00
16.00-18.00 16.00-18.00 15.30-17.00 16.00-18.00
Kebidanan dan Penyakit Kandungan / Obstetric & Gynaecology
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
dr. Albert D., SpOG 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00
19.00-21.00 19.00-21.00 19.00-21.00
dr. Amin Diyaudin, SpOG 19.00-21.00 17.00-19.00 19.00-21.00
 dr. Christian, SpOG 17.00-19.00 16.30-20.00 16.30-20.00 16.30-20.00 16.30-20.00
Penyakit Dalam/Internist
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
dr. Adi Wijaya, SpPD 17.30-18.30 17.30-18.30
dr. Ardaya, SpPD 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 14.00-15.00
dr. Siti Rohmi, SpPD 09.30-11.00 09.30-11.00 09.30-11.00 09.30-11.00 09.30-11.00
Penyakit Endokrin & Metabolic/Endocrone & Metabolic
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
dr. Roy P. S., SpPD-KEMD, FES  09.00-14.00  09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00
Jantung dan Pembuluh Darah / Cardiology
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
 dr. Primasari R, SpJP 08.00-09.30 08.00-09.30
Paru dan Pernafasan / Pulmonology
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
dr. Harsono, SpP 14.00-18.00 14.00-17.00 14.00-17.00
dr. Johanes, SpP 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
Gigi / Densitry
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
drg. Hediana 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00
18.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 10.00-12.00
drg. Marcus 10.00-12.00 16.00-20.00 16.00-20.00 15.00-20.00 15.00-20.00
drg. Eric Pandu P 10.00-12.00 17.00-19.30
THT / Ear,Nose & Throat
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
 dr. Herly Permadi A., SpTHT  12.30-15.00  13.00-16.00  12.30-15.30  13.00-16.00  13.00-16.00
dr. Krisnabudhi, SpTHT 08.00-09.00 08.00-09.00 08.00-09.00 08.00-09.00 08.00-09.00 08.00-09.00
15.30-17.30 18.00-20.00  16.00-18.00 18.00-20.00 18.00-20.00 15.30-17.30
Urologi / Urology
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
dr. Edward Usfie H, SpU 10.00-13.00
dr. Syamsuhadi A, SpU 17.00-19.00 17.00-18.00 17.00-18.00
Kulit dan Kelamin / Skin and Genital
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
dr. Emil R Fadly, SpKK 15.00-17.00 19.00-20.00 15.00-17.00 10.00-12.00 19.00-20.00 10.00-13.00
dr. Euis Nana, SpKK 10.00-12.00 10.00-12.00
18.00-20.00 15.30-16.30 18.00-20.00 15.00-16.30 11.00-14.00 16.00-18.00
Syaraf / Neurology
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
dr. Adi Kusumo, SpS 06.30-07.30 06.30-07.30 06.30-07.30 06.30-07.30 06.30-07.30 06.30-10.00
18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00
dr. Nana Suyatna, SpS 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00
Bedah Umum / General Surgery
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
dr. Boediono, SpBD 19.00-20.00 19.00-20.00
dr. Dwi Hery, SpB 10.00-12.00 10.00-12.00 12.30-14.00
dr. Eko WS, SpB 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00
dr. Teddy, SpB 12.00-15.00 12.00-14.00 09.00-11.00 14.00-17.00
dr. Nazar, SpB  15.00-18.00  17.00-21.00 15.00-20.00  17.00-21.00
dr. Valery Ivanov, SpB  14.00-20.00 08.00-16.00 14.00-20.00 08.00-16.00 14.00-20.00 08.00-15.00
Bedah Tulang / Orthopaedic Surgery
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
dr. Wahyu Eko, SpOT 16.00-17.00 15.00-16.00 14.30-15.30 08.00-09.00
Bedah Saraf / Neuro Surgery
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
dr. M. Agus Aulia, SpBS Perjanjian
Bedah Mulut / Oral Surgery
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
dr. Aris Teguh, SpBM 12.00-16.00
Psikiater / Psychiatry
dr. Yongki, SpKJ Perjanjian
Rehabilitasi Medik/Medic Rehabilitation
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
dr. Yenni, SpKFR  11.00-19.00 11.00-19.00 11.00-19.00 11.00-19.00 11.00-19.00